Sjur Tveite

Sjur Tveite

Daglig leder, Nasjonalt Senter for Vanninfrastruktur AS

Sjur Tveite er utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Han har bred erfaring fra ulike bransjer der vann er sentralt – blant annet oppdrett, fiskeri og ikke minst vann og avløp. Der han har inntatt ulike roller knyttet til salg, utviklingsarbeid og ledelse.

Sjur har vært engasjert i utviklingen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur siden 2017, fra 2018 som prosjektleder og fra 2020 som daglig leder.

Nasjonalt Senter for Vanninfrastruktur ble etablert på bakgrunn av et meget stort behov for investeringer i ledningsnett for vann og avløp over hele Norge de nærmeste 20 årene. Investeringsbehovet er på flere hundre milliarder kroner i perioden fram mot 2040. Bemanning og kompetanse i vannbransjen må økes betydelig for å ivareta investeringer, drift og vedlikehold.

Vannbransjen har samlet seg om å utvikle Nasjonalt Senter for Vanninfrastruktur som en arena for opplæring og utvikling av fremtidsrettet teknologi for håndtering av vann over og under bakken.

Vannsenteret har et bredt mandat:

  • Bidra til å utdanne en ny generasjon forvaltere, byggherrer og driftsoperatører med god teoretisk og praktisk innsikt
  • Bidra til økt kvalitet og effektivitet i VA-bransjen gjennom utdanning, erfaringsutveksling, forskning og teknologiutvikling
  • Være en pådriver for samarbeid, verdiskaping og det grønne skiftet

Vannsenteret er lokalisert på Ås, sør for Oslo. Nær tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sikrer gode koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse.

På Vann & Miljø 2024 skal Sjur Tveite holde foredrag om «Hvordan bidra til økt ledningsfornyelse og mindre lekkasjer?»

Mobil: +47 911 35 948
E-post: sjur.tveite@vannsenter.no